Algemene Voorwaarden

Vakantiewoningen Landgoed Ampsen

Toepassing

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot vakantiewoningen op Landgoed Ampsen, eigendom van B.V. Landgoed Ampsen met statutaire zetel Laan Ampsen 8a, 7241 NG Lochem.


In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.


Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 1 - Reserveringen

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.


Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.


Artikel 2 - Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:


 • U ontvangt van ons een digitaal betalingsverzoek en betaling dient via Ideal te gebeuren.
 • U dient de huursom alsmede de gehele borgsom binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 • De reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling.
 • Door het voldoen van de huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.


Artikel 3 - Borgsom

Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 350,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.


In het geval de huursom en/of de borgsom niet wordt voldaan, zullen wij de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.


De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen(bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 30 dagen na vertrek teruggestort op de rekening waarvandaan de betaling is ontvangen. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.


Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledigeschade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.


Artikel 4 - Wijzigingen

Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of, en in hoeverre, wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.


Indien de huurder na de totstandkoming van de boeking de verblijfperiode wenst te wijzigen naar een andere verblijfperiode gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5.


Artikel 5 – Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:


 • Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering meer dan 60 dagen voor de dag van aankomst is geen huursom verschuldigd.
 • Bij annulering 59 of minder dagen, maar 30 of meer dagen, voor de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.
 • Bij annulering 29 of minder dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.


Artikel 6 – Ontvangst sleutel

De sleutel is te verkrijgen van de Huisbewaarder, de heer Jan Kruisheer op Laan Ampsen 6 in Lochem. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van De vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.


Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.


Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning

De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen. Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het huis. Op de dag van vertrek dient u om 11:00 uur het huis te hebben verlaten. Van deze tijden kan alleen met toestemming van de Huisbewaarder worden afgeweken.


De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Buiten mag geen open vuur worden toegepast.


De huursom is exclusief eindschoonmaak. Hiervoor wordt € 100 per huurperiode in rekening gebracht.

De huursom is tevens exclusief linnenpakket. Hiervoor wordt € 12,50 per persoon in rekening gebracht.

Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.


Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van tien personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.


Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.


Artikel  8 - Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en, indien u schade of gebreken constateert, dit direct bij ons te melden.


Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.


De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.


Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.


Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder.


Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:


 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten;
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • De kussens van het tuinmeubilair (graag) in de daar toe bestemde kist te leggen;
 • De sleutel in te leveren bij de Huisbewaarder; en
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij de Huisbewaarder (de heer Kruisheer).


Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.